کد آگهی:990

استخدام خدماتی پاکیزگان

استخدام خدماتی پاکیزگان


استخدام خدماتی پاکیزگان


شرکت درنظر دارد برای ارتقای بیشتر به تعدادی نیروی کاری و مسئولیت پذیر جهت مراقبت از سالمند در منزل تامین نیروی خانم واقا ثبت نام کند جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید نگهداری ومراقبت از سالمند درمنزل نیرو جهت مراقبت از سالمند در بیمارستان ب دو نیرو خانم واقا شبانه روزی برای سالمند سالم/ پوشاکی در تفرش نیازمندیم فوری فوری فوری فوری  شماره تماس: 09399891067
   آدرس: اراک