کد آگهی:892

شارگرد وردست جهت کار در کارگاه کابینت

شارگرد وردست جهت کار در کارگاه کابینت


شارگرد وردست جهت کار در کارگاه کابینت


ب یک شارگرد وردست جهت کار در کارگاه کابینت نیازمندیم سن بین ۱۵ تا ۲۰ ادرس جاده کرهرود  شماره تماس: 09397317901
   آدرس: اراک