کد آگهی:878

کارشناس بهداشت محیط یا حشره شناس

کارشناس بهداشت محیط یا حشره شناس


کارشناس بهداشت محیط یا حشره شناس


به یک نفر کارشناس بهداشت محیط یا حشره شناس پزشکی خانم با حقوق ومزایا اداره کار در شهر اراک جهت مسئول فنی شرکت کنترل ومبارزه با آفات نیازمندیم ساعات تماس 16 الی 21  شماره تماس: 09038725777
   آدرس: اراک