http://www.saazmoon.com مراجعه نموده وپس ازمطالعه دقيق مفادآگهي و مطابق با شرایط ذکر شده ،نسبت به ثبت نام اقدام نمایند,  در  سراسری ">
شماره آگهی :503

استخدام راه آهن در سال 98

باسمه تعالي آگهي تامين نيــرو شرکت پویانوین سبزدرنظرداردبه منظور تامين خدمات مورد نياز خود، در خطوط شبكه ریلي کشور،درمشاغل مندرج در جدول ذیل ، از بين داوطلبان ذکور و بومي واجد شرایط،از طریق برگزاری آزمون کتبي ، مصاحبه و معاینات طب کار ،تعدادی را انتخاب نماید. افرادواجد شرایط متقاضي شرکت درآزمون، ميتوانند جهت ثبت نام از تاریخ52/22/8921تا تاریخ12/12/2188به آدرس اینترنتي http://www.saazmoon.com مراجعه نموده وپس ازمطالعه دقيق مفادآگهي و مطابق با شرایط ذکر شده ،نسبت به ثبت نام اقدام نمایند

استخدام راه آهن در سال 98

استخدام راه آهن در سال 98

  شماره تماس   www.saazmoon.com
   آدرس:   سراسری