کد آگهی:121

همکار خانم جهت لیزرکاری و تابلو تبلیغات

همکار خانم جهت لیزرکاری و تابلو تبلیغات


همکار خانم جهت لیزرکاری و تابلو تبلیغات


به یک همکار خانم جهت لیزرکاری و تابلو تبلیغات نیازمندیم . منظم و متعهد و مشتاق به یادگیری و پیشرفت آموزش داده می شود حقوق پلکانی  شماره تماس: 09189648385
   آدرس: اراک