کد آگهی:967

نیروی مهندس مکانیک یا صنایع

نیروی مهندس مکانیک یا صنایع


نیروی مهندس مکانیک یا صنایع


یک شرکت صنعتی واقع در قطب صنعتی اراک به نیروی مهندس مکانیک یا صنایع جهت تصدی پست مهندس کنترل کیفیت نیازمند است. ساعات تماس 7 تا 15  شماره تماس: 08634130172
   آدرس: اراک قطب صنعتی