کد آگهی:934

چند نفر نیروی کار ساده جهت کار در شرکت

چند نفر نیروی کار ساده جهت کار در شرکت


چند نفر نیروی کار ساده جهت کار در شرکت


به چند نفر نیروی کار ساده جهت کار در شرکت نیازمندیم  شماره تماس: 09180505940
   آدرس: اراک شهرک صنعتی ایبک آباد