کد آگهی:871

همکار خانم کار با نرم افزار و طراحی cncچوب

همکار خانم کار با نرم افزار و طراحی cncچوب


همکار خانم کار با نرم افزار و طراحی cncچوب


نیازمند یک همکار خانم جهت همکاری در بخش نرم افزار و طراحی دستگاه cnc حقوق به صورت توافقی  شماره تماس: 09181603149
   آدرس: اراک