کد آگهی:858

چند کارگر جوان جهت کار در بستنی فروشی

چند کارگر جوان جهت کار در بستنی فروشی


چند کارگر جوان جهت کار در بستنی فروشی


به چند کارگر ساده و سالندار جوان و زرنگ جهت کار بستنی فروشی نیازمندیم  شماره تماس: 09905682865
   آدرس: اراک