کد آگهی:851

فیزیو تراپ یا درمانگر فیزیکی

فیزیو تراپ یا درمانگر فیزیکی


فیزیو تراپ یا درمانگر فیزیکی


به یک فیزیو تراپ یا درمانگر فیزیکی برای منزل نیازمندیم دستگاه موجود است حقوق مناسب و ساعتی پرداخت می‌شود لطفا آقایان تماس نگیرند .  شماره تماس: 09396089693
   آدرس: استان مرکزی اراک