کد آگهی:733

نیروی خانم جهت فروشندگی

نیروی خانم جهت فروشندگی


نیروی خانم جهت فروشندگی


🔹 جهت چیدمان مغازه 🔸یک نفرجهت فروشندگی 🔹 ترجیحااشنایی بانرم افزارهلو 🔸.ساعت کاروحقوق بصورت توافقی  شماره تماس: 📲09183477899
   آدرس: بلوار کرهرود نرسیده ب مهدیه فروشگاه فردین