کد آگهی:674

کارگر جهت کار در رنگاری مبل

کارگر جهت کار در رنگاری مبل


کارگر جهت کار در رنگاری مبل


🔹جهت کاردر رنگاری مبل 🔸 دستمزد از روزی 40تا 100براساس توانایی  شماره تماس: 📲09183630320
   آدرس: اراک