کد آگهی:664

کارگر آقا و منشی خانم جهت کار در آزمایشگاه

کارگر آقا و منشی خانم جهت کار در آزمایشگاه


کارگر آقا و منشی خانم جهت کار در آزمایشگاه


کارگر آقا و منشی خانم جهت کار در آزمایشگاه ژئوتکنیک بدون پیش نیاز به مدرک تحصیلی مرتبط  شماره تماس: 📲09392646957
   آدرس: اراک