کد آگهی:618

کارگر ماهر و نیمه ماهر در کابینت سازی

کارگر ماهر و نیمه ماهر در کابینت سازی


کارگر ماهر و نیمه ماهر در کابینت سازی


کارگر ماهر و نیمه ماهر 🔹جهت کار در کابینت سازی 🔸 با بیمه 🔸 ساعت کاری ۸.۳۰ الی ۱ بعد ظهر ساعت ۳.۳۰ الی ۷.۳۰  شماره تماس: 📲09189621655
   آدرس: اراک محل کار خ ۲۰متری میقان