کد آگهی:616

نیروی خانم چرخکار جهت کار در کارگاه تولیدی

نیروی خانم چرخکار جهت کار در کارگاه تولیدی


نیروی خانم چرخکار جهت کار در کارگاه تولیدی


🔹جهت کار در کارگاه تولیدی 🔸 با حقوق کافی 🔹 محل کار خیابان حصار گذر 4 بازار 🔸 ساعت کار از 8 تا 1 نیم بعد از ظهر از 3 تا 7 نیم 🔹ساعت تماس 4/5به بعد  شماره تماس: 📲09182419419
   آدرس: اراک