کد آگهی:608

سالن دار خانم و یک کمک باریستا در کافه

سالن دار خانم و یک کمک باریستا در کافه


سالن دار خانم و یک کمک باریستا در کافه


به یک سالن دارخانم ویک کمک باریستا برای کاردرکافه نیازمندیم.  شماره تماس: 09900287077
   آدرس: اراک