کد آگهی:594

تعدادی خانم چرخکار و وردست چرخکار

تعدادی خانم چرخکار و وردست چرخکار


تعدادی خانم چرخکار و وردست چرخکار


به تعدادی خانم چرخکار و وردست چرخکار تمام وقت جهت کار در تولیدی لباس کار و بیمارستان تسویه بطور ماهانه  شماره تماس: ۰۹۹۲۴۸۷۱۱۹۰
   آدرس: اراک فوتبال بیست متری کوچه قریشی