کد آگهی:567

نیروی خانم جهت کار در فروشگاه مواد غذایی

نیروی خانم جهت کار در فروشگاه مواد غذایی


نیروی خانم جهت کار در فروشگاه مواد غذایی


🔹 جهت چیدمان 🔸درفروشگاه موادغذایی 🔹 در خیابان جهرم 🔸 اگربه برنامه هلواشنایی داشته باشدبهتر 🔹 3ساعت ونیم صبح و5ساعت هم عصر  شماره تماس: 📲09366479924
   آدرس: اراک