شماره آگهی :497

استخدام لیسانس شیمی یا بالاتر

به یک نفر مرد لیسانس شیمی یابالاتر جهت مسول تولید وآزمایشگاه نیازمندیم

استخدام لیسانس شیمی یا بالاتراستخدام لیسانس شیمی یا بالاتر

  شماره تماس   09181610082

   آدرس:   اراک


>