شماره آگهی: 481

تاریخ انتشار:1398/12/08

راننده پایه یک ساکن اراک

راننده پایه یک مدراک کامل فقط ساکن اراک 🔹 جهت کار با تانکر گاز 🔸حقوق بصورت سرویسی 🔹 عسلویه 800 🔸بندر امام 450تومن 🔹 مدارک مورد نیاز گواهی نامه کارت هوشمند 🔸 سابقه کار با کشنده 🔹عدم اعتیاد

راننده پایه یک ساکن اراک

راننده پایه یک ساکن اراک

  شماره تماس:   09900301479
   آدرس:   اراک