کد آگهی:421

توضیحات آگهی

کارشناس حسابداری آقا مسلط به نرم افزار راهکاران

کارشناس حسابداری آقا مسلط به نرم افزار راهکاران


کارشناس حسابداری آقا مسلط به نرم افزار راهکاران


کارشناس حسا­بداری آقا - حداقل 6 س­ال سابقه کار - مسلط به­ نرم افزار راهکاران - ­آشنا به محاسبه و کنتر­ل کارکرد جهت کار در پ­روژه پتروشیمی شازند  شماره تماس:02188065502
   آدرس: پتروشیمی شازند