کد آگهی:302

توضیحات آگهی

نیروی دست به آچار و فنی آشنا به جوشکاری

نیروی دست به آچار و فنی آشنا به جوشکاری


نیروی دست به آچار و فنی آشنا به جوشکاری


به دو نفر نیزوی دست به آچار و فنی آشنا به جوشکاری با حقوق مکفی نیازمندیم  شماره تماس:09183624257
   آدرس: اراک
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.