کد آگهی:259

توضیحات آگهی

استخدام شاگرد درکارگاه تراشکاری

استخدام شاگرد درکارگاه تراشکاری


استخدام شاگرد درکارگاه تراشکاری


استخدام شاگرد درکارگاه تراشکاری 📲 09056760561  شماره تماس:📲 09056760561
   آدرس: اراک
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.