کد آگهی:235

توضیحات آگهی


چند نفر آرماتوربند و قالب بند ماهر


به چندنفرآرماتوربندوقالب بندماهرنیازمندیم ساعت کاری ۷تا ۴یک ساعت هم اضافه کاری داریم یه ساعت ناهاری و۲۰دقیقه صبحانه محل کارخیابان مخابرات حقوق از۷۵تا۱۱۰تومان  شماره تماس:09189638322
   آدرس: استان مرکزی اراک
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.