کد آگهی:228

توضیحات آگهی


کارگر ماهر جهت کار در در و پنجره آهنی با بیمه


کارگر ماهر جهت کار در در و پنجره آهنی با بیمه حقوق کافی بیمه  شماره تماس:09181623147
   آدرس: استان مرکزی
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.